INFORMACION ADE

Para todos los interesados en cursar ADE (Licenciatura de Administarción y Dirección de Empresas), después de realizar la diplomatura de Ciencias Empresariales, os informamos de las asignaturas que deberreís cursar:

Consultar del Plan de Estudios ADE Completo

Los diplomados de empresariales se nos convalidan los dos primeros cursos
automáticamente, por tanto solo hay que cursar 3º y 4º, y dentro de estos se
convalidan algunas asignaturas. Las que deberíamos cursar de todos modos son:

TERCER CURS

Codi

Assignatures troncals

T

P

Descripció del contingut

2623

Direcció Financera I

4

2

Selecció de projectes d'inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes.

2624

Direcció Financera II

4

2

Risc financer: gestió i instruments. Opcions, futurs i altres actius derivats.

2625

Econometria

6

3

Model de regressió múltiple. Validesa de les estimacions i formació dinàmica. Model d’equacions simultànies.

2629

Anàlisi Comptable

6

3

Anàlisi comptable. Consolidació. Auditoria.

Codi

Assignatures obligatòries

T

P

Descripció del contingut

2634

Economia Industrial

4

2

Construcció de models sobre la demanda, la producció i l’equilibri. Aspectes de l’economia de la informació. Economia industrial.

QUART CURS

Codi

Assignatures troncals

T

P

Descripció del contingut

2630

Direcció Estratègica i Política d’Empresa

6

3

Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació de tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per assolir-los.

Codi

Assignatures obligatòries

T

P

Descripció del contingut

2626

Aplicacions Economètriques a l’Empresa

4

2

Anàlisi de sèries temporals: determinista i estocàstica. Metodologia Box-Jenkins. Mètodes de previsió empresarial.

2627

Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient

4

2

L’economia circular. La sostenibilitat de l’economia. L’economia de la pol·lució: mètodes de valoració i fiscalitat. Escassesa i recursos naturals. Desenvolupament i medi ambient.

2632

Direcció Financera III

4

2

Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat. Tolo

2633

Investigació Operativa

4

2

Aplicacions de la programació lineal contínua i discreta. Aplicacions de la programació dinàmica. Teoria de cues. Models d’inventari.

2635

Projecte de fi de carrera

 

6

Treball relacionat amb les matèries del títol. Sin docencia

Con estás 10 asignaturas ya serías licenciado, pues libre configuración y
optativas también te las convalidan. Pero si quieres el título con una
especialidad (hay cuatro), tienes que haber cursado las optativas de esa rama.
La que nos sale más interesante a nosotros es la de Especialista en
Contabilidad y Fiscalidad, pues solo es una asignatura. Eso si debes cursar en
DCE la optativa de:

OPTATIVES

Codi

Bloc A
(Comptabilitat i Fiscalitat)

T

P

Descripció del contingut

2643

Hisendes Territorials

4

2

El sistema tributari autonòmic. El sistema tributari autonòmic: Balears. El sistema tributari municipal. Procediments de liquidació, inspecció, recaptació i resolució de les reclamacions.

Y después elegir una de las tres siguientes, pero lo más seguro es que solo
pongan una en la Seu (Contabilidad Internacional)

Codi

Bloc A
(Comptabilitat i Fiscalitat)

T

P

Descripció del contingut

2636

Auditoria Comptable I

4

2

Normativa legal. Procediments i tècniques d’auditoria.

2637

Auditoria Comptable II

4

2

Informes d’auditoria.

2638

Comptabilitat Internacional

4

2

Normalització comptable. Sistemes comptables comparats. Problemes comptables d'empreses multinacionals. Comptabilització dels nous instruments financers.


NOTA: ESTE DOCUMENTO NO ES OFICIAL Y DEBES CONSULTAR CON LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD LO EXPUESTO EN ÉL. SOLO LO EMITIMOS A TÍTULO INFORMATIVO DESDE EBUSSUS.NET